Consell d’Agrupament

Un agrupament no pot ser el fruit de l’esforç de diferents persones aïllades, tot el contrari, necessita d’un equip que sigui el motor de les diverses tasques. La coherència necessària del projecte educatiu exigeix que les diferents iniciatives siguin assumides per un equip i portades endavant solidàriament.

Tradicionalment es dóna el nom de Consell d’Agrupament a la reunió periódica del Kraal, això és: el cap d’agrupament, com a màxim responsable, el consiliari, els caps de les unitats i l’equip d’agrupament i responsables dels diferents serveis auxiliars, per tractar i treballar de forma conjunta sobre les qüestions següents:
Crear i revisar el projecte educatiu adequat, estudiar la possibilitat d’accions conjuntes per a tot l’Agrupament, promoure l’esforç comú perquè els pares dels escoltes i guies puguin entendre i col·laborar en la tasca que es fa a l’Agrupament, estudiar i plantejar quines són les exigències de la pedagogia i la vivència de la fe a cada unitat i fer la previsió de relleu o canvi de caps.Aquest consell està constituït pel cap d’agrupament, com a màxim responsable, el consiliari i/o animador/a de la fe, els caps de les unitats i els responsables dels diferents serveis auxiliars que es puguin crear.

Reina Constança les decisions es prenen per majoria, contant que cada
membre del consell es un vot, i només tenen dret a vot els presents.
També dona llibertat al Clan, a assistir als mateixos, i els Rutes
que tenen dret a veu però no a vot.