Ràngers i Esplet 11 a 14 anys

Actuen en petits grups anomenats “patrulles” on cadascú assumeix una responsabilitat concreta i es compromet a col·laborar amb els altres. L’aventura es planteja com a exploració i descobriment de si mateix i del món que l’envolta.

Els Ràngers i Esplet, estan formats per a nins i nines de 11 a 14 anys. Actuen en petits grups de cinc o sis persones, dits tradicionalment ” patrulles “, en les que cada membre assumeix una responsabilitat concreta i es compromet a col·laborar amb els altres.

L’aventura es planteja com a exploració i descobriment d’ell mateix i del món que l’envolta. Es pren com a referència la història de ” Robinson Crusoe “, on partint de res fa de l’illa deserta una llar reconfortant amb l’única ajuda de l’enginy i la imaginació.

[hr]

Patrulles

Un punt essencial en l’etapa de ràngers és la feina en equip, per aquest motiu són tan importants les Patrulles que són les petites unitats de treball en que es divideix la unitat per funcionar d’una manera més operativa, cada patrulla té un nom i un color, el nom sol esser el d’algun animal autòcton. Cada membre de la patrulla té un càrrec:

 

 • El Cap de Patrulla és un R/E de tercer any(de segon si fa falta)
  escollit pels seus companys per liderar-los. Té les següents funcions:
  o Coordinar la Patrulla.
  o També pot convocar reunions de la mateixa, fins i tot sense el permís
  o el coneixement dels Caps d’Unitat.
  o Assegurar que tothom participi en la mesura de les seves possibilitats.
  o Vetllar pels seus companys.
 • El segon Cap de Patrulla és un R/E de tercer o de segon any,
  el qual assumirà les funcions de cap de patrulla en absència d’aquest.
  Amb la qual cosa és dels mes indicats per tenir dos càrrecs.
 • El tresorer és l’encarregat de dur al corrent el pagament
  de 1€ de cada dissabte i recollir els diners de la seva patrulla el dia
  d’excursions, acampades etc…
 • El responsable de material és l’encarregat que tot el
  material de la patrulla estigui ordenat i en perfecte estat, ja que si volem
  gaudir del material hem de tenir cura d’ell.
 • El secretari és l’encarregat d’anar apuntant al
  quadern de patrulla tot allò que consideri important de les reunions,
  ja siguin activitats, horaris, avisos i el que es xerri tant a consell d’honors
  com en assemblees.
 • El responsable de farmaciola és l’encarregat de no oblidar-se
  que partim sense dur la farmaciola i el que ha de controlar que tot estigui
  en bon estat i si fos necessari ser capaç d’usar-la.

 

Carta R/E, carta de compromís i llibre d’unitat

El compromís i l’adquisició de responsabilitats és en tot l’escoltisme un punt de treball constant, però és a ràngers on els al·lots comencen a proposar-se objectius i compromisos seriosos, per això posar en pràctica aquest fet existeix:

 • La carta R/E és el compromís que adquireix tota la unitat dels objectius que ha d’assolir. Ha de ser la unitat tota sola qui redacti aquesta carta. S’ha d’anar una mica més enllà dels típics compromisos com els de “no insultaré, obeiré sempre als caps,…”Se’ls ha de transmetre que ja són R/E i que les seves actituds i aptituds són molt diferents a les de llops, que ja són més grans i que per tant el que poden assolir és molt més. La forma sol ésser com la de la Llei Escolta però adaptat a l’unitat. Una vegada està feta la carta s’ha de fer un cartell que estigui penjat al cau per tal de que tota la unitat en cada moment la tengui ben present. Ha d’estar signada per tots els membres (inclosos els caps d’unitat). Posteriorment es transcriurà al llibre d’unitat.
 • La carta de compromís és on cada infant de la unitat
  hi ha d’escriure el seu compromís personal , a que es compromet
  ell a assolir durant el curs.
 • El llibre d’unitat, com el seu nom indica, és el llibre
  que ha de tenir la unitat, on s’anoten totes les reflexions, pensaments,
  queixes,.. i que ha d’estar sempre amb la unitat ( a les sortides també).
  Podríem dir que és l’espai de reflexió de tota
  la unitat i també dels caps. En aquest llibre hi van passant totes
  les unitats de R/E de l’AEG.

Fredinatges

Els fredinatges són reconeixements que donen els caps per les etapes assolides dins l’unitat. Són tres fredinatges el d’integració (color groc), el de progrés personal (color verd) i el d’especialització (color vermell). A diferència del fulard, els fredinatges no els demanen els R/E als caps, sino que els entreguen els caps quan ho troben convenient, amb l’excepció del d’especialització que s’aconsegueix realitzant algun treball a fons d’alguna cosa que pugui ésser útil per a la unitat (per exemple, cuina, primers auxilis, cultura popular,…).

Operació

Al segon i tercer trimestre quan l’unitat està ja consolidada és comença un projecte conjunt que la unitat es proposa fer abans de que acabi el curs. Han de poder-se incloure dins alguna llei escolta. Exemples d’operacions poden ser : fer neteja d’algun camí o platja, fer un cançoner, fer una guia de jocs o danses,… qualsevol cosa que el cap consideri que forma part d’algun aspecte escolta. L’operació acaba amb el Gran Boom l’acte on l’unitat mostra als pares i a la resta de l’agrupament la feina feta i els coneixements obtinguts.