Llops i Daines 8 i 11 anys

La seva unitat és l’Estol i viu els valors escoltes en el marc del “Llibre de la Jungla”, mitjançant el joc. El seu lema és “Tant com puc”. S’organitzen en grups que anomenam “sisenes”.

Els Llops/Daines, està format pels nins i nines de 8 a 10 anys. El Mètode de Llops i daines es aplicat a un estol, format per un equips de caps i al·lots repartits en sisenes, on dintre de cada una hi ha un sisener i un segon sisener. L’activitat i el mètode dels llobatons i les daines està basat en el llibre de la Jungla, del que aprenem a viure amb les orelles sempre atentes, a través del joc, l’observació, etc.

Durant un curs i seguint els objectius marcats es van fent un conjunt d’activitats que culminen amb el campament i conduïts per les experiències viscudes hi ha un moment de reflexió damunt la fe. La promesa és el moment més important dins la vida del llop o daina; en aquest instant deixa d’esser “pota tendra”, el que vol dir que té maduresa per incorporar-se a l’estol com a llobató o daina. Mitjançant la promesa es compromet davant l’estol a complir el “tant com puc”.

Hi ha una llei i unes màximes que li recorden que ha d’esser net, sincer, alegre, etc. La progressió queda reflexada amb els estels i especialitats.
[hr]

El seu lema és “tan com puc” i es realitza fent una “V” amb el dit índex i mitjà de la mà dreta alçada.

La llei dels llops/daines és la següent:

  • El llop – daina obeeix el Vell Llop
  • El llop – daina mai no es plany a si mateix

Les màximes del llop – daina són:

  • El llop – daina pensa primer en els altres
  • El llop – daina obre els ulls i les orelles
  • El llop – daina és alegre i somrient
  • El llop – daina és net i endreçat.

El progrés dins la branca:

1-. Primera etapa: LA PROMESA.

Admissió: correspon als tres primers mesos, en que conviu amb els nous companys. El nen ha de manifestar voluntat d’integrar-se al grup i un progressiu coneixement de la branca.

Promesa: durant el primer any el nen ha de superar les tècniques pròpies a l’etapa.

Passat aquest període realitza la promesa i seguidament se l’imposa el foulard i el cap de llop.

2-. Segona etapa: PRIMER ESTEL.

S’assoleix en acabar el segon any d’estada a la branca i pel que fa a les actituds se li demana:

Capacitat de servei.
Participació activa i alegre.
Responsabilitat per les coses de la branca.

3-. Tercera etapa: SEGON ESTEL.

S’assoleix als sis mesos d’iniciar el 3er any en la branca i se li demana:

Capacitat d’iniciativa
Esforç i capacitat crítica