El Cap d’Agrupament

El Cap d’Agrupament és la figura que vetlla per que es compleixi el projecte pedagògic que duu a terme l’A.E.G. La responsabilitat del progressiu acompliment dels objectius és de tot l’Equip de l’A.E.G., encara que és el cap d’A.E.G. qui l’encarna i la representa.

Així doncs, podríem dividir les tasques del Cap d’AEG en quatre àmbits d’aplicació:

Funcions dins l’Equip de Caps:

 • Captació de Caps: El Cap d’AEG ha de formar el seu propi equip de caps, aprofitant els caps que queden de l’any anterior, i trobant altres joves interessats.
 • Cohesió dels Caps: Crear un bon ambient dins el clan, promovent les activitats de tot l’equip de caps de l’AEG i potenciant el diàleg.
 • Orientar, motivar l’aprofitament dels recursos: Potenciar el desenvolupament dels caps com a educadors en el lleure, motivant-los per a aprofundir en la seva formació.
 • Dinamitzar el Consell d’Agrupament: Preparar l’ordre del dia, fer les funcions de moderador i fer arribar els temes a tractar amb antelació per a permetre que els caps se’ls preparin també.
 • Seguiment de les feines: El Cap d’A.E.G. ha de fer el seguiment dels objectius marcats, així com del funcionament de cada equip de caps de les unitats, i oferir el seu recolzament a qui el necessiti.
 • Reforçar i potenciar la feina dels caps: El cap d’A.E.G. ha de donar el seu suport als equips de caps, així com fer-lis arribar les crítiques constructives que trobi necessàries pel bon funcionament de l’A.E.G.

Funcions vers el MEGM.

 • Representar l’A.E.G. al Comissariat Ampliat: Traslladar al Comissariat Ampliat la opinió de l’AEG sobre els distints temes tractats.
 • Comunicar informacions MEGM: El Cap d’A.E.G. ha de donar a conèixer tota la informació generada al MEGM a dins l’AEG, i a l’inrevés.
 • Donar a conèixer el MEGM a dins l’A.E.G.: Motivar als caps de les unitats a participar activament en la vida del MEGM: reunions de branques, FOCAs, equips generals…
 • Vetllar pel compliment de la filosofia de l’Escoltisme: Ha de ser capaç de transmetre dins l’AEG els objectius i l’abast del projecte educatiu promogut per l’Escoltisme.
 • Donar suport a les activitats i idees del MEGM: Quan neix una nova idea a dins el MEGM, han d’esser els Caps d’A.E.G. qui han de transmetre l’entusiasme de dur-la endavant a l’A.E.G.

Gestió de l’A.E.G. Coordinació de tasques.

 • Recursos econòmics: El tresorer i el Cap d’A.E.G. han d’estar sempre pendents de l’entrega de les Subvencions com a eina clau per a l’obtenció de recursos econòmics per a l’A.E.G.
 • Recursos Materials: S’ha de responsabilitzar de cobrir les necessitats de material que puguin tenir les distintes unitats: locals, material conjunt d’acampada…
 • Secretaria: Dur un registre de les actes del Consell d’AEG, recollida i distribució d’informació des de la Secretaria del MEGM, recopilació dels programes de les unitats…

Funcions cap a l’entorn que envolta l’A.E.G.

 • Potenciar l’A.E.G. dins el barri/poble: L’A.E.G. ha de col·laborar en les activitats que puguin organitzar-se en la seva parròquia, per l’Associació de Veïns…
 • Responsable davant la parròquia i l’Ajuntament: S’ha de participar en les reunions de les associacions més properes, donant una imatge de obertura cap a la resta d’entitats que fan feina a la zona.
 • Potenciar la participació en les activitats de la parròquia: Com a integrants d’un Moviment Catòlic s’ha de promoure la participació activa en la vida de la parròquia: Nadal, Pasqua…